Yahoo Suche Web Suche

  1. Etwa 32 Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Hannelore Kohl Hannelore Kohl en 1991. Conjoint du chancelier fédéral d'Allemagne; 1 er octobre 1982 – 27 octobre 1998 (16 ans et 26 jours)Président Karl Carstens

  2. Dit is een lijst van hoofdrolspelers of anderszins belangrijke personen uit de Tweede Wereldoorlog, gerangschikt per land.

  3. en.wikipedia.org › wiki › Speed_bumpSpeed bump - Wikipedia

    A speed bump is also known as a sleeping policeman in British English, Maltese English and Caribbean English, a judder bar in New Zealand English, and a lying-down policeman in Colombia, Dominican Republic, Croatia, Serbia, Estonia, Lithuania, Slovenia, Bulgaria and Russia.

  4. Mahātmā Gāndhī (2 tháng 10 năm 1869 – 30 tháng 1 năm 1948), tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi (Devanagari: मोहनदास करमचन्द गांधी; Gujarati: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી), là một vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của ...

  5. Điều hướng Trang Chính Nội dung chọn lọc Bài viết ngẫu nhiên Thay đổi gần đây Phản hồi lỗi Quyên góp Tương tác Hướng dẫn Giới thiệu Wikipedia Cộng đồng Thảo luận chung Giúp sử dụng Liên lạc Tải tập tin lên Công cụ Các liên kết đến đây Thay đổi liên quan Trang đặc biệt Liên kết thường trực Thông ...